43 [Đức +49] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

43 [Đức +49] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

  Trình tạo số điện thoại di động điện thoại ảo của Đức nhận được nền tảng mã xác minh SMS, đề cập đến nền tảng cho phép người dùng sử dụng trang web được cung cấp trên web và số điện thoại di động đức (mã vùng điện thoại quốc tế là +49) và được sử dụng để nhận tin nhắn VĂN BẢN, mã xác minh và các dịch vụ liên quan khác. Nhưng bài viết này sẽ giới thiệu nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại Đức, có nghĩa là, ngoài việc nhận tin nhắn văn bản Đức, cũng bao gồm gửi tin nhắn văn bản, số điện thoại ảo và các nền tảng dịch vụ trực tuyến khác liên quan đến số Đức.

1 Lời nói đầu

Nếu bạn sống ở Đức, nhưng không muốn sử dụng số điện thoại di động của họ, hoặc có mối quan tâm về quyền riêng tư, hoặc sống bên ngoài Nước Đức, hoặc sống bên ngoài Nước Đức để đi du lịch đến Đức, nhưng tạm thời muốn sử dụng số điện thoại di động của Đức để nhận tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn văn bản, cuộc gọi và các chức năng khác, sau đó làm thế nào để làm gì?

Mạng có một nền tảng dịch vụ trang web chuyên cung cấp số điện thoại Đức trực tuyến, có thể được sử dụng để nhận tin nhắn văn bản Đức, gửi tin nhắn văn bản Đức, sử dụng cuộc gọi số Đức và các chức năng khác nhau, nhưng vẫn phụ thuộc vào các chức năng được cung cấp bởi các nền tảng dịch vụ khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu một loạt các nền tảng dịch vụ cung cấp số điện thoại di động điện thoại ảo của Đức.

2 Giới thiệu nền tảng

Nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại di động trực tuyến của Đức, chức năng về cơ bản được chia thành chỉ nhận tin nhắn văn bản số Đức, chỉ gửi tin nhắn văn bản số Đức, chỉ tạo số Đức, có thể nhận được số điện thoại di động Đức (bao gồm số giữ, tin nhắn văn bản gửi và nhận, cuộc gọi, v.v.) và các chức năng khác, sau đây sẽ giới thiệu các loại nền tảng dịch vụ trang web khác nhau.

2.1 Nền tảng chỉ nhận được tin nhắn văn bản

  Máy phát điện thoại di động ảo Đức nhận tin nhắn VĂN BẢN, máy phát điện thoại Đức nhận tin nhắn SMS, số điện thoại ảo Đức, nền tảng mã xác minh nhận của Đức, xác minh số điện thoại Đức, chỉ nhận số cổng tin nhắn SMS Đức, số cổng ảo Đức nhận tin nhắn SMS, nền tảng nhận mã Đức v.v. đề cập đến nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại hoặc số điện thoại di động của Đức, có thể nhận được tin nhắn văn bản trực tuyến, không cần sử dụng điện thoại di động để nhận và xem nội dung tin nhắn văn bản. Dưới đây giới thiệu một số nền tảng dịch vụ cung cấp số điện thoại di động Đức để nhận tin nhắn văn bản, mặc dù không đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục sử dụng bình thường, nhưng sẽ cố gắng cập nhật các trang web có sẵn.

2.1.1 7SIM.ORG

số tiếng Đức của 7SIM.ORG

• Nền tảng web: 7SIM.ORG
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Trò chuyện tức thì trên trang web (chatra).

2.1.2 Free-SMS-Receive

Free-SMS-Receive số đức

• Nền tảng trang web: Free-SMS-Receive
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.3 MyTempSMS

MyTempSMS số tiếng Đức

• Nền tảng trang web: MyTempSMS
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.4 Online SMS Box

Online SMS Box của số Đức

• Nền tảng trang web: Online SMS Box
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng nhưDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.5 Receive FREE SMS online

Receive FREE SMS online 的 Số Đức

• Nền tảng trang web: Receive FREE SMS online
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí cho Hồng Kông, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.6 Receive SMS

Số tiếng Đức của Receive SMS.COM

• Nền tảng trang web: Receive SMS
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Ấn Độ, Vương quốc Anh, cũng nhưDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Email: [email protected]

2.1.7 Receive SMS Online (receive-sms.cc)

Receive SMS Online (receive-sms.cc) số đức

• Nền tảng trang web: Receive SMS Online
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Hoa Kỳ, Ấn Độ, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.1.8 Receive SMS Online Free

Receive SMS Online Free 的 Số Đức

• Nền tảng trang web:Receive SMS Online Free
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.1.9 Receive-Sms-Free.cc

số tiếng Đức của Receive-Sms-Free.cc

• Nền tảng web: Receive-Sms-Free.cc
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Ấn Độ, Vương quốc Anh, cũng nhưDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.1.10 SMS24.me

số tiếng Đức của SMS24.me

• Nền tảng web: SMS24.me
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.11 SPOOF BOX: Trash Mobile

Số tiếng Đức của SPOOF BOX

• Nền tảng trang web: Trash Mobile
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí và trả phí cho Hồng Kông, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: miễn phí, trả tiền (số riêng tư).
• Liên hệ: Hỗ trợ trang web.

2.1.12 Temp Number

Temp Number 的 Số Đức

• Nền tảng trang web: Temp Number
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.13 Temporary Phone Number

Temporary Phone Number 的 số Đức

• Nền tảng trang web: Temporary Phone Number
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí cho Macau, Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức và .
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.14 Số nối

Số Đức của số nối

• Nền tảng trang web: số nối
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí tại Hồng Kông, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, v.v.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: (1) hộp thư điện tử: [email protected];(2) Telegram: arfanshayer; (3) Bình luận để lại tin nhắn.

2.1.15 Nhận tin nhắn văn bản

Số đức nhận được từ tin nhắn văn bản

• Nền tảng trang web: Nhận tin nhắn văn bản
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.1.16 Siêu đám mây SMS

Số tiếng Đức của siêu đám mây SMS

• Nền tảng trang web: Siêu đám mây SMS
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí ở Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.17 Mã nối đám mây

Số tiếng Đức cho mã nối đám mây

• Nền tảng trang web: Mã nối đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.18 Mã nối đám mây

Số tiếng Đức cho mã nối đám mây

• Nền tảng trang web: Mã nối đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.19 Tin nhắn VĂN BẢN đám mây

Số tiếng Đức của tin nhắn văn bản đám mây

• Nền tảng trang web: Tin nhắn văn bản đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ma Cao, Nhật Bản, Ấn Độ, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.1.20 Tin nhắn VĂN BẢN đám mây

Số tiếng Đức của tin nhắn văn bản đám mây

• Nền tảng trang web: Tin nhắn văn bản đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.21 OnlineSim

Số tiếng Đức của OnlineSim

• Nền tảng trang web: OnlineSim
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Đức.
• Dịch vụ trang web:
Miễn phí: Nga, Vương quốc Anh, Philippines, Kazakhstan, Ukraine.
Trả tiền: Số từ hơn 20 quốc gia hoặc khu vực.
• Cách liên hệ: (1) hộp thư điện tử: [email protected]; (2) Facebook; (3) YouTube; (4) Telegram。

2.1.22 SMS Service

Số tiếng Đức của SMS Service

• Nền tảng trang web: SMS Service
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ (điện thoại internet), Canada (điện thoại internet), Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.1.23 SMS-ACTIVATE

Số tiếng Đức của SMS-ACTIVATE

• Nền tảng trang web: SMS-ACTIVATE
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh và .
• Dịch vụ trên trang web: Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc (Hàn Quốc), Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Instagram,Facebook、Telegram,YouTube.

2.1.24 Grizzly SMS

Số tiếng Đức của Grizzly SMS

• Nền tảng trang web: Grizzly SMS
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Hoa Kỳ, Đức, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Pakistan, Nigeria và nhiều hơn thếDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Phòng trò chuyện trực tiếp trên web.

2.1.25 AutoFications

AutoFications 的 số Đức

• Nền tảng trang web: AutoFications
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động ở hơn 50 khu vực trả tiền trên toàn thế giới.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: email email, phòng trò chuyện tức thì web, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

2.1.26 Richpva

Số tiếng Đức của Richpva

• Nền tảng web: Richpva
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động trả phí cho Đài Loan (Đài Loan), Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, hơn 170 địa điểm khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.27 SMS Man

Số tiếng Đức của SMS Man

• Nền tảng trang web: SMS Man
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.28 PingMe

Số tiếng Đức của PingMe

• Nền tảng trang web:Receive SMS Online (PingMe)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động trả phí cho Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.29 5SIM

Số tiếng Đức của 5SIM

• Nền tảng trang web: 5SIM
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động ở hơn 100 khu vực trả tiền trên toàn thế giới.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử.

2.1.30 Give SMS

Số tiếng Đức của Give SMS

• Nền tảng trang web: Give SMS
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả tiền cho Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Đức, Brazil, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: (1) hộp thư điện tử: [email protected]; (2) YouTube; (3) Twitter。

2.1.31 MobileSMS.io

số tiếng Đức của MobileSMS.io

• Nền tảng trang web: MobileSMS.io
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả tiền cho Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Facebook、Twitter、YouTube、Instagram.

2.1.32 PVAPins

Số tiếng Đức của PVAPins

• Nền tảng trang web: PVAPins
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động tại hơn 100 khu vực trả phí.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: (1) hộp thư điện tử: [email protected]; (2) Skype.

2.1.33 SIMSMS.ORG

số tiếng Đức của SIMSMS.ORG

• Nền tảng trang web: SIMSMS.ORG
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Đức, Mexico, Brazil, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Phương thức liên lạc: Hộp thư: [email protected]; Điện thoại: + 73532936750.

2.1.34 Virtnumber: Real SMS number

Số tiếng Đức của Virtnumber

• Trang平台:Virtnumber: Real SMS number
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí với thanh toán.
• Tính chất sử dụng:
• Miễn phí: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, vàvà những nơi khác
Trả tiền: Khác.
• Phương thức liên hệ: (1) hộp thư điện tử: [email protected], biểu mẫu điền trang web; (2) Điện thoại: + 37253828793.

2.1.35 Nhận tin nhắn SMS

Số đức của mã nhận tin nhắn SMS

• Nền tảng trang web: Mã nối sms
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở nhiều nơi trên toàn thế giới.
Miễn phí: Chỉ có số Canada, Úc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và không có số Trung Quốc.
Thanh toán: Số ở Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, Brazil và 70 khu vực khác.
• Liên hệ: Hộp thư: [email protected]

2.1.36 Mã nối Superman

Số Đức của mã kết nối Superman

• Nền tảng trang web: Mã kết nối Superman
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms số điện thoại di động trả phí hơn 200 nơi.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.37 Đám mây ba lô si tình

Số tiếng Đức của Lu Si Ba lô Cloud

• Nền tảng trang web: Lu Si Ba lô Cloud
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động trả tiền nhiều nơi.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Cửa sổ phòng trò chuyện trực tiếp trên web.

2.1.38 SMSCodeOnline

SỐ TIẾNG ĐỨC của SMSCodeOnline

• Nền tảng trang web: SMSCodeOnline
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Mexico, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Telegram.

2.2 Nền tảng chỉ tạo ra số

Máy phát điện thoại Đức, máy phát điện thoại di động Đức, máy phát điện thoại di động Đức, máy phát điện thoại ngẫu nhiên Đức, máy phát điện thoại Đức, số điện thoại giả đức đề cập đến chỉ có thể Trang web hoặc phần mềm tạo số điện thoại di động của Đức.

Các dịch vụ trang web này cung cấp số tạo ra chỉ được tạo ra theo quy tắc số, không cung cấp dịch vụ nhận và gửi tin nhắn văn bản, nếu người dùng muốn sử dụng loại dịch vụ này, hãy nhớ không sử dụng các trang web cần xác minh đăng ký sms, nếu không sẽ không nhận được mã xác minh. Các dịch vụ sau đây không thể nhận được bản tin, không thể nhắn tin, không thể gọi điện thoại.

2.2.1 Trình tạo số điện thoại

Số tiếng Đức của máy phát điện thoại

• Nền tảng trang web: Trình tạo số điện thoại (nhà sản xuất số điện thoại trực tuyến)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vàdịch vụ máy tạo số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.3 Nền tảng để có được số điện thoại, gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi

  Số ảo Đức,Số cổng ảo của Đức,Điện thoại ảo Đức,Số điện thoại di động ảo của Đức,Số điện thoại di động ảo của Đức,Số điện thoại ảo của Đức,Số cổng tạm thời của Đức,Số điện thoại di động tạm thời của Đức,Số điện thoại di động một lần của Đức,Số điện thoại bị bỏ rơi của Đức,Số riêng tư của Đức,Điện thoại internet Đức,Germany temporary phone number đề cập đến các nền tảng có thể nhận được số Đức cùng một lúc, nhận tin nhắn văn bản Đức, gửi tin nhắn văn bản Đức, cuộc gọi số đức và các dịch vụ khác.

Vì vậy, dịch vụ này tương đương với việc tạo ra một số điện thoại di động ảo hoàn toàn mới, đầy đủ chức năng, nhưng không phải tất cả các chức năng điện thoại di động của dịch vụ có, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ này là người dùng có một số riêng tư và có thể được sử dụng đa chức năng để giữ trong một thời gian dài. Loại nền tảng dịch vụ này được mô tả dưới đây.

2.3.1 Blacktel

Số tiếng Đức của Blacktel

• Nền tảng trang web: Blacktel
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Đức.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả tiền cho Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ KỳDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.3.2 Freeje

Số tiếng Đức của Freeje

 

• Nền tảng trang web: Freeje
• Ngôn ngữ web: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng di động cho hơn 100 quốc gia hoặc khu vực trả tiền.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Dịch vụ khách hàng trò chuyện tức thì trên trang web.

2.3.3 Số Skype (Microsoft)

Số tiếng Đức của Skype

• Nền tảng trang web: Số Skype
• Ngôn ngữ trang web: nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí cho Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Sử dụng ứng dụng Get Help trong Windows 10 để nhận hỗ trợ cho các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft.

2.3.4 Sakari

Số tiếng Đức của Sakari

• Nền tảng trang web: Sakari
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected], biểu mẫu điền trang web.

2.3.5 smsmode

số tiếng Đức của smsmode

• Nền tảng trang web: smsmode
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng số điện thoại di động trả phí.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Dịch vụ khách hàng ngay lập tức trên trang web.

2.3.6 SONETEL

Số tiếng Đức của SONETEL

• Nền tảng trang web: SONETEL
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), điện thoại.

2.3.7 Tossable Digits

Số tiếng Đức của Tossable Digits

• Nền tảng trang web: Tossable Digits
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả tiền cho Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàdịch vụ máy tạo số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Hộp thư (trang web điền vào biểu mẫu).

2.3.8 Twilio

Số tiếng Đức của Twilio

• Nền tảng trang web: Twilio
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng số điện thoại di động trả phí.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Trung tâm trợ giúp, nhân viên bán hàng.

2.3.9 Virtual Phone Line

Số tiếng Đức của Virtual Phone Line

• Nền tảng trang web: Virtual Phone Line
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Hộp thư: [email protected]

3 kết luận

Đức là một quốc gia phát triển tiên tiến hơn, gdp được tính bằng tỷ giá hối đoái quốc tế là thứ tư trên thế giới, nếu sức mua được đánh giá là thứ năm trên thế giới, và các nhà máy xe hơi Đức, các thành phần chính xác là nhà xuất khẩu lớn thứ ba thế giới. Đức cũng là một quốc gia năng lượng tái tạo lớn, tỷ lệ xanh rất cao, mức sống, giáo dục đại học và các khía cạnh khác của thế giới hàng đầu thế giới, vì vậy số điện thoại di động của Đức cũng có nhu cầu nhất định.

Vì vậy, nếu bạn muốn một hoặc nhiều nhóm số điện thoại di động trực tuyến của Đức, và sử dụng lâu dài, đề nghị có thể chọn nền tảng dịch vụ trả tiền, ngoại trừ số độc quyền chỉ có thể được sử dụng riêng của họ, cũng có thể được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng vẫn cần phải tự đánh giá xem trang web có hoạt động hợp pháp hay không, nếu không có thể chi tiêu tiền để mua số nhưng không thể sử dụng, nếu lo lắng đề nghị sử dụng nền tảng miễn phí để kiểm tra xem, sau khi sử dụng sau đó xem xét có nên mua số trả phí hay không.

4 Tài nguyên đầy đủ

Số điện thoại di động được giới thiệu trong bài viết này dựa trên số điện thoại di động có “Đức”, nếu nền tảng dịch vụ trang web có số cung cấp nơi khác nhưng không cung cấp số của Đức, sau đó không được bao gồm trong bài viết này, nếu người đọc cần tìm tất cả các dịch vụ số điện thoại di động nhưng không nhất thiết phải có số của Đức, bạn có thể đến 〈 số điện thoại di động ảo trực tuyến (bao gồm mã xác minh sms máy phát điện, mã nối và các nền tảng dịch vụ khác) 〉 duyệt, có tất cả các số điện thoại di động trên toàn thế giới.

5 Tài nguyên liên quan

Tài nguyên được mô tả trong bài viết này là sử dụng nền tảng dịch vụ trang web để nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, hoặc sử dụng số điện thoại di động để mô phỏng các chức năng và ứng dụng khác nhau của điện thoại di động thực tế, loại dịch vụ này trực quan là ảo hóa điện thoại di động thực thể và thẻ SIM thành nền tảng dịch vụ mạng. Và số điện thoại di động ảo độc lập thậm chí có thể có chức năng nhận tin nhắn văn bản, nhắn tin, thực hiện cuộc gọi điện thoại, nghe điện thoại và vân vân.

Nhưng ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, cuộc sống có rất nhiều công cụ có thể ảo hóa mọi thứ, chẳng hạn như trước đây ở nhà để nhận được thư vật lý, và bây giờ càng nhiều dịch vụ thay đổi để gửi email, trước đây đi ra ngoài phải mang theo thẻ tín dụng, thẻ thành viên và nhiều thẻ khác, và bây giờ ngày càng thay đổi thành thẻ ảo, miễn là một điện thoại di động đi ra ngoài. Sau đây giới thiệu các tài nguyên liên quan được xuất bản bởi trang web này: thẻ ảo, hộp thư điện tử.

5.1 Thẻ ảo

Ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, thẻ vật lý được sử dụng hàng ngày cũng có thể được ảo hóa thành thẻ ảo, chẳng hạn như: thẻ tín dụng ảo, thẻ thành viên ảo, thẻ tín dụng điện tử ảo, thẻ SIM ảo (thẻ eSIM) và như vậy, có thể được ràng buộc trong điện thoại di động, giảm đi ra ngoài mang theo nhiều thẻ, nhưng cũng có thể làm giảm nguy cơ bị ghi âm bên, rò rỉ dữ liệu, cũng có thể trong thời đại bùng phát để giảm tiếp xúc với thẻ với mọi người, có thể đối chiếu những rắc rối của thẻ, giảm lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường yêu trái đất. Về thẻ ảo khác và kỹ thuật sử dụng có thể được tham khảo bài viết “Thẻ ảo“, có giới thiệu đầy đủ và giảng dạy.

5.2 Hộp thư điện tử

Chủ đề chính của bài viết này mặc dù giới thiệu về nền tảng dịch vụ gửi và nhận tin nhắn văn bản trực tuyến, nhưng thường có nhu cầu này của người dùng một phần lớn là vì muốn đăng ký nền tảng dịch vụ mạng, và cần phải điền vào số điện thoại di động và nhận được tin nhắn văn bản xác minh, khi áp dụng loại dịch vụ này hoặc tạo tài khoản, nhiều nền tảng cũng sẽ yêu cầu điền vào địa chỉ e-mail. Vì vậy, ngoài việc sử dụng số tạm thời, địa chỉ hộp thư điện tử thường muốn sử dụng hộp thư tạm thời (hoặc hộp thư 10 phút, hộp thư bị bỏ rơi, hộp thư miễn phí, hộp thư dùng một lần, máy phát điện hộp thư, v.v.) để ngăn chặn rò rỉ quyền riêng tư, hoặc miễn yêu cầu nhiều tài khoản hộp thư, có thông tin về hộp thư tạm thời và giới thiệu dịch vụ có thể được tìm thấy 〈 Một phần của hộp thư tạm thời trong bài viết “Hộp thư e-mail” được mô tả chi tiết.


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!